Shrva Shabda

Rs.900
Rs.900

Shrva Shabda
INR
MANIMN3346
In Stock
900.0
Rs.900


In Stock
Ships in 4 - 9 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

సర్వశ్వనమ్బోధి న్యా

సంస్కృత సీరికా.

నోయింగుని వారసంతో జలధా ప్యోదయం నిర్మలు నిత్యం సర్వకలాన్వితః మనలయా మోనం సమాసాదయస్ | సంప్రాప్యోన్నమాగ్రతా పహరణోగ్యుకస్సమా లోకం | నిత్యం విష్ణు గాలిలోని లక్ష్మీనృసింహాసనం | భాగ్యంయద్య విద్య లే: హున్న నామ్నా నా న తేషాంకలా? | విద్యావత్సు చ ప లేషునిత రామ్ భాగ్యోన్న అద్దుగ P॥తచ్చేదప్యు భయంక్వచిదని మహాదార్యం దాదుర్లభమ్ | తత్సర్వంనర సింహుగా యనృపతాఖలత్య నిత్యశః| శా పూర్వత రాస్వపే, తన దేవ్వర్థానబోధంపు ససౌకర్యాశ్వరయాచ నైవజనయంత్యశ్యవసాధారణము సౌకర్యాశ్వరయాచ గాడి తన దేషం రావబోధక్షము కోయంనర సింహ రాయన్నపలే గూబ్బయ్యా నా నామ్ము నే ||

సంస్కృత భాషాయామ నేక మూవఉత్సన్నాస్సని, తేషు చామరకోశోముఖ్యతమఃతరచపుగమెకానె దేవతా ప్రభృతీనాం ప్రసిద్ధానాంసర్యాయ నామాని పితాని - ఇత రక్వాయో భూగిరి కానన పశుపక్షివరమధర్మాణాం ఇతర వస్తూ నాబ్బ పర్యాయనా మానినా నార్థశబ్ద ప్రభృతీని చజ్ఞాపిశాని ఇతఃపరం గా నే నిఘణపఉత్పన్నా లెనికై కాల శమాత్ర గ్రాహిణానరుయావదంశ గ్రాహిణః ఏషుచా సేక్షితశర్డాన్ శీవ్రతయానుల

భతయాచజ్ఞాతుంకూతః పాఠపూర్వకోసస్థితి సస్పూదనమనరాణతర సూచ నాని కాస్య పినసని - హెచ్ హెచ్ విల్సన్ నామ్నా ప్రభుతాసంస్కృత భాషామ్ ఇంగ్లీష్ భాషయా బోధయితుంపకోనిమ్యులు - యమ్ ఉల్యన్నామ్నాచ ప్రభుళాణంగ్లీష్ షామ్ సంస్కృత

భాషయాబోధయితుమ్ అన్యోసముశ్చని ర్మితఃపరన్తుతదుపయోగఃయభయభాషా పరిజ్ఞాన వతా సేవభ వతి- హిందు దే శేసర్వత్ర ఇంగ్లీష్ షా పరిజ్ఞానహీన కేనల సంస్కృతపణితా నానుతచుపయోగోచర్లబొభవతి అస్యాబ్బసితాఇంగ్లీష్ భాషాపరి చయహీనసంస్కృతప క్షితజనానాంఉపయోగాయ సంస్కృత భాషాయాః అస్తిభారమాధారీకృత్య నిబద్ధ భాషా మౌరాణాముపయోగాయచవి శేషతస్సంస్కృత భాషాపరి చయనదికి పశ్చిమ దేశీయయు రోపాఖ్య దేశస్థానాం ప్రావీణ్యా నామిత్యుక్త వాస్తు శాస్త్రాణామ్ వృదల తావి దోహద శాస్త్రాణామ్ ఇత రేష్బ్బా మనో హరవస్తు నిర్మాణకర్మణామ మర్యాదాస్మహమాత్రను హోరాదృష్టానార్థం అ నేక గృహనిబద్ధ నాని నిర్మితవచ్చిః - తదీయజమీనార్యధికారానర్హతవిశా | ఖపుర ప్రధార్మా సతుమ్న జిల్లా నామక దేశాస్త్రం పాతిక స్పానానుక అన కాపల్లిపు రేనిర్మిత ప్రసిద్ధవివిధ వృక్షల తాల్కురో పేత మనోరమా రామైః మహారాజు రాజశ్రీ గొడే సూర్యప్రకాశరా యాఖ్య ప్రభూత్త మైః అయమ్ సర్వశబ్దస వ్యాధిని నామకో నిమురుగ్గి'ని

సర్వశ్వనమ్బోధి న్యా సంస్కృత సీరికా. నోయింగుని వారసంతో జలధా ప్యోదయం నిర్మలు నిత్యం సర్వకలాన్వితః మనలయా మోనం సమాసాదయస్ | సంప్రాప్యోన్నమాగ్రతా పహరణోగ్యుకస్సమా లోకం | నిత్యం విష్ణు గాలిలోని లక్ష్మీనృసింహాసనం | భాగ్యంయద్య విద్య లే: హున్న నామ్నా నా న తేషాంకలా? | విద్యావత్సు చ ప లేషునిత రామ్ భాగ్యోన్న అద్దుగ P॥తచ్చేదప్యు భయంక్వచిదని మహాదార్యం దాదుర్లభమ్ | తత్సర్వంనర సింహుగా యనృపతాఖలత్య నిత్యశః| శా పూర్వత రాస్వపే, తన దేవ్వర్థానబోధంపు ససౌకర్యాశ్వరయాచ నైవజనయంత్యశ్యవసాధారణము సౌకర్యాశ్వరయాచ గాడి తన దేషం రావబోధక్షము కోయంనర సింహ రాయన్నపలే గూబ్బయ్యా నా నామ్ము నే || సంస్కృత భాషాయామ నేక మూవఉత్సన్నాస్సని, తేషు చామరకోశోముఖ్యతమఃతరచపుగమెకానె దేవతా ప్రభృతీనాం ప్రసిద్ధానాంసర్యాయ నామాని పితాని - ఇత రక్వాయో భూగిరి కానన పశుపక్షివరమధర్మాణాం ఇతర వస్తూ నాబ్బ పర్యాయనా మానినా నార్థశబ్ద ప్రభృతీని చజ్ఞాపిశాని ఇతఃపరం గా నే నిఘణపఉత్పన్నా లెనికై కాల శమాత్ర గ్రాహిణానరుయావదంశ గ్రాహిణః ఏషుచా సేక్షితశర్డాన్ శీవ్రతయానుల భతయాచజ్ఞాతుంకూతః పాఠపూర్వకోసస్థితి సస్పూదనమనరాణతర సూచ నాని కాస్య పినసని - హెచ్ హెచ్ విల్సన్ నామ్నా ప్రభుతాసంస్కృత భాషామ్ ఇంగ్లీష్ భాషయా బోధయితుంపకోనిమ్యులు - యమ్ ఉల్యన్నామ్నాచ ప్రభుళాణంగ్లీష్ షామ్ సంస్కృత భాషయాబోధయితుమ్ అన్యోసముశ్చని ర్మితఃపరన్తుతదుపయోగఃయభయభాషా పరిజ్ఞాన వతా సేవభ వతి- హిందు దే శేసర్వత్ర ఇంగ్లీష్ షా పరిజ్ఞానహీన కేనల సంస్కృతపణితా నానుతచుపయోగోచర్లబొభవతి అస్యాబ్బసితాఇంగ్లీష్ భాషాపరి చయహీనసంస్కృతప క్షితజనానాంఉపయోగాయ సంస్కృత భాషాయాః అస్తిభారమాధారీకృత్య నిబద్ధ భాషా మౌరాణాముపయోగాయచవి శేషతస్సంస్కృత భాషాపరి చయనదికి పశ్చిమ దేశీయయు రోపాఖ్య దేశస్థానాం ప్రావీణ్యా నామిత్యుక్త వాస్తు శాస్త్రాణామ్ వృదల తావి దోహద శాస్త్రాణామ్ ఇత రేష్బ్బా మనో హరవస్తు నిర్మాణకర్మణామ మర్యాదాస్మహమాత్రను హోరాదృష్టానార్థం అ నేక గృహనిబద్ధ నాని నిర్మితవచ్చిః - తదీయజమీనార్యధికారానర్హతవిశా | ఖపుర ప్రధార్మా సతుమ్న జిల్లా నామక దేశాస్త్రం పాతిక స్పానానుక అన కాపల్లిపు రేనిర్మిత ప్రసిద్ధవివిధ వృక్షల తాల్కురో పేత మనోరమా రామైః మహారాజు రాజశ్రీ గొడే సూర్యప్రకాశరా యాఖ్య ప్రభూత్త మైః అయమ్ సర్వశబ్దస వ్యాధిని నామకో నిమురుగ్గి'ని

Features

  • : Shrva Shabda
  • : Sri Paravastpuu Srinivasacharya
  • : Mohan Publications
  • : MANIMN3346
  • : Hard binding
  • : May, 2022
  • : 1076
  • : telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Shrva Shabda

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam