Priyangana

By Gali Nasara Reddy (Author)
Rs.50
Rs.50

Priyangana
INR
MANIMN5519
In Stock
50.0
Rs.50


In Stock
Ships in 4 - 10 Days
Check for shipping and cod pincode

Description

మావిరెమ్మల దాగి...

మావిరెమ్మల దాగి మధురగానమొనరు
కోకిలమ్ములతోడ గొంతుకలిపి
నీలియాకసమందు తేలియాడుచుబోవు
పాలమబ్బులతోడ కేలుకలిపి
క్రొత్తగా వికసించి నెత్తావు లెగజిమ్ము
మల్లెపువ్వులతోడ మనసుకలిపి
కొమ్మకొమ్మను చేరి కొంటెసరసమాడు
కొదమగాలులతోడ పదముకలిపి

మధురభావనావీధుల మసలుచుందు
కాలమంతయు నిట్టులె గడపుచుందు
మనము నెరియించు బాధలు మరుగువడగ
అమృతమయములౌ నీ పదా అందుకొనగ..........

మావిరెమ్మల దాగి... మావిరెమ్మల దాగి మధురగానమొనరు కోకిలమ్ములతోడ గొంతుకలిపి నీలియాకసమందు తేలియాడుచుబోవు పాలమబ్బులతోడ కేలుకలిపి క్రొత్తగా వికసించి నెత్తావు లెగజిమ్ము మల్లెపువ్వులతోడ మనసుకలిపి కొమ్మకొమ్మను చేరి కొంటెసరసమాడు కొదమగాలులతోడ పదముకలిపి మధురభావనావీధుల మసలుచుందు కాలమంతయు నిట్టులె గడపుచుందు మనము నెరియించు బాధలు మరుగువడగ అమృతమయములౌ నీ పదా అందుకొనగ..........

Features

  • : Priyangana
  • : Gali Nasara Reddy
  • : Dupadu Prachuranalu
  • : MANIMN5519
  • : paparback
  • : June, 2024
  • : 55
  • : Telugu

Reviews

Be the first one to review this product

Discussion:Priyangana

Be the first to start a discussion Start a new discussion

Browse all Discussions on Books
Powered by infibeam